FR

Voorwaarden

Home / Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1

Alle offertes, verkopen en aanmaningen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. ASSIST2ENJOY BV. acht deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de koper. Zonder andersluidende vermelding zijn onze offertes vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege wat de prijzen, leverings- en uitvoeringsdata betreft tot aan de uitdrukkelijke aanvaarding van door de medecontractant.

 

ARTIKEL 2

De ASSIST2ENJOY BV factureert de prijzen die gelden op het ogenblik van de levering. Een correctie van de Btw-voet dient ten laste genomen van de klant zo deze wordt opgelegd door de belastingsadministratie. De eventuele kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de wettelijke recyclagebijdragen.

 

ARTIKEL 3

De leveringstermijnen worden uitsluitend bij wijze van inlichting aangegeven. Het overschrijden ervan kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot het verschuldigd zijn van een schadevergoeding.

 

ARTIKEL 4

De goederen worden verzonden voor rekening en op risico van de koper. De koper moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien. Elke niet- conformiteit of elk zichtbaar gebrek moet worden gesignaleerd binnen 24 uur met aangetekende brief.

 

ARTIKEL 5

Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum. Na verloop van deze termijn wordt de factuur als uitdrukkelijk aanvaard beschouwd.

 

ARTIKEL 6

Alle wettelijke en contractuele rechten, gebaseerd op een gebrek aan het goed vervallen na verloop van een termijn van 24 maanden na levering van de goederen aan de eindgebruiker. De koper verbindt er zich toe de eindgebruikers van de toestellen te informeren over de geldende waarborgvoorwaarden. Onze garantie wordt beperkt overeenkomstig de waarborgvoorwaarden die gelden voor het verkochte toestel. In geval van vervangingslevering of terugname, behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen in verhouding tot de verstreken gebruiksperiode. Op verzoek van de eindgebruiker moeten de waarborgvoorwaarden schriftelijk aan hem ter beschikking gesteld worden. Deze waarborg beperkt zich evenwel tot herstelling of vervanging, indien noodzakelijk en naar keuze van ASSIST2ENJOY BV, zonder enige verdere schadeloosstelling. De waarborg vervalt indien een herstelling uitgevoerd wordt door een firma die niet tot onze organisatie behoort. De tussenkomst op basis van dit artikel kan nooit hoger zijn dan de waarde van het toestel. In elk geval kan de te leveren garantie nooit omvangrijker zijn dan deze geboden door de fabrikant. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval van de waarborg gemeld te worden binnen 8 dagen na ontdekking.

 

ARTIKEL 7

De kopers / dealers dienen er op toe te zien dat de geleverde toestellen niet worden aangeschakeld op een stroomnet dat niet conform is aan de geldende normen of onveilig is. Er dient onder meer een verliesstroomschakelaar aanwezig te zijn van minimum 30 mA. De koper / dealer zal ASSIST2ENJOY BV bij niet- nalevering van deze bepalingen vrijwaren voor elke eventuele aanspraak door eindgebruikers.

 

ARTIKEL 8

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Hooglede, behoudens andersluidende overeenkomst.
Elke factuursom dient te worden betaald in onze bedrijfszetel uiterlijk op de vervaldag van de factuur. Bij gebreke van betaling zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is een rente worden aangerekend op het niet-betaalde bedrag aan een percentage dat gelijk is aan de verschuldigde rente overeenkomstig de Wet van 22 augustus 2002, houdende de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bovendien zal, in geval van niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, tengevolge van nalatigheid of slechte wil en na ingebrekestelling, het bedrag ervan vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2500 ten titel van conventioneel schadebeding, dit zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor een eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. en onverkort ons recht de ontbinding met schadevergoeding te vorderen. Afbetalingen zullen in volgorde toegerekend worden op gerechtskosten, schadevergoeding, intresten en hoofdsom.

 

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over de verkochte goederen en hun toebehoren op de koper overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat zij de uitsluitende eigendom blijven van de verkoper zolang de koper zijn verplichtingen niet volledig heeft uitgevoerd, onder andere de verkoopprijs nog niet volledig heeft betaald, eventuele nalatigheidintresten nog verschuldigd is of ook nog alle bijkomende kosten. Het is aan de koper verboden de verkochte goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de koper zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd zijn. Worden de goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.

 

ARTIKEL 10

Bij geschillen zijn alleen de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk of de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk bevoegd, onverminderd ons recht om de gemeenrechtelijke territoriale bevoegde rechtsmacht te vatten. De rechtsverhouding tussen de partijen wordt integraal beheerst door het Belgisch recht.